Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban bí thư; Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 01/9/2016 của Thành uỷ về

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban bí thư; Kế hoạch số 18-KH/TU,
ngày 01/9/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

   Thực hiện kế hoạch số 53-KH/HU ngày 26/10/2016 của Huyện ủy Ba Vì về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban bí thư và kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 01/9/2016 của Thành ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đảng bộ Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội xây dựng kế hoạch với các nội dung sau:
     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
     1. Mục đích
– Giúp cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản trong Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng toàn Trung tâm. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.
– Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Trung tâm trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức.; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương. Xây dựng hình ảnh người cán bộ Đảng viên giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm.
– Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt các nội dung về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân và nhân dân; thực hiện tốt quy tắc ứng xử, Quy chế dân chủ; xây dựng cơ quan trở thành đơn vị kiểu mẫu của ngành với môi trường làm việc văn minh – chuyên nghiệp – thân thiện; nâng cao nhận thức và thái độ, tác phong, lề lối làm việc đảm bảo đoàn kết – kỷ cương – lương tâm – trách nhiệm.
    2. Yêu cầu
– Các Chi bộ, các phòng ban và các tổ chức đoàn thể cần lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Nói đi đôi với làm”. Người đứng đầu phải gương mẫu xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lao động hợp đồng căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch với Chi bộ, lãnh đạo phòng. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm và cả nhiệm kỳ.
– Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và những nội dung được cụ thể hóa trong chương trình hành động của Thành ủy, Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 08 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 06 chương trình công tác lớn của Huyện ủy, đặc biệt Chương trình số 01 về “Chương trình nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý của bộ máy chính quền; chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân” giai đoạn 2016 – 2020” của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, Nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết sinh hoạt định kỳ của Đảng bộ, chi bộ; gắn với các chương trình hành động, các phong trào thi đua, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề khó khăn, nổi cộm trong Trung tâm và kiến nghị, đề xuất của các tập thể, cá nhân.
– Chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên trong Trung tâm tích cực học tập và làm theo; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp Ủy, Ủy ban kiểm tra để kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực trong thực hiện Chỉ thị.
– Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, linh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– 100% các Chi bộ xây dựng kế hoạch và triển khai Chỉ thị 05 của Bộ chính trị; 100% cán bộ, đảng viên được quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm.
II. NỘI DUNG
    1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– Ban chấp hành Đảng bộ, các chi bộ, trưởng các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên cho cán bộ, đảng viên các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, phù hợp chức năng nhiệm vụ.
– Các đồng chí Đảng ủy viên, chi ủy viên xây dựng kế hoạch cá nhân và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho cán bộ, đảng viên trong Trung tâm.
– Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với nhiệm vụ được phân công; Liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
* Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV/2016.
2. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề khó khăn, nổi cộm của Trung tâm.
– Ban chấp hành Đảng bộ tiếp tục tập trung thực hiện tốt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của Thành ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Thành ủy, Huyện ủy, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, 08 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 06 chương trình công tác lớn của Huyện ủy và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trung tâm góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hàng năm và cả nhiệm kỳ.
– Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị, kế hoạch số 03 của Ban bí thư Trung ương, kế hoạch số 18-KH/TU của Thành ủy với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và các Nghị quyết Trung ương (Khóa XII) về xây dựng Đảng. Căn cứ quy định Luật cán bộ, công chức, luật viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành tổ chức kiểm điểm, đánh giá phẩm chất đạo đức của đảng viên, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và của từng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trong Trung tâm. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề khó khăn, nổi cộm tại Trung tâm.
– Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị với việc thực hiện đề án xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện và các phong trào thi đua của Trung tâm. Lồng ghép kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị làm một tiêu chí đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua khen thưởng.
– Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với việc sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ chính trị, kế hoạch số 05 và kế hoạch số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Lấy ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của ngành như quy chế dân chủ, quy chế văn hóa công sở….
* Thời gian thực hiện: Từ quý IV/2016.
3. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa và người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; về các sáng tạo, sáng kiến kinh nghiệm; phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiêu biểu, gương Người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, có sức thuyết phục. Trong công tác tuyên truyền cần chủ động phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, bệnh thành tích, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
– Duy trì nghiêm túc nghi thức chào cờ hàng tháng.
– Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 05-CT/TW lồng ghép trong các buổi họp phòng, giao ban hàng tuần, họp toàn cơ quan hàng tháng, sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ…
– Đảng ủy – Ban giám đốc chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc thi viết, tọa đàm về “Gương người tốt, việc tốt”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề hàng năm.
– Khuyến khích việc viết bài, đăng tải các thông tin liên quan đến việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Trung tâm lên trang thông tin điện tử của Trung tâm và của sở.
* Thời gian thực hiện: Thường xuyên và liên tục. Tháng 4/2017 tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2017 do Đoàn thanh niên Trung tâm phát động.
     4. Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– Đảng ủy – Ban giám đốc, các Chi bộ thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Kế hoạch 03 của Ban bí thư Trung ương, kế hoạch 18 của Thành ủy và kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy.
– Lồng ghép kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị với kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như kiểm tra chéo, kiểm tra công vụ, kiểm tra thủ tục hành chính.
– Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Đặc biệt là công tác đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức, lối sống của tập thể, cá nhân trong toàn Đảng bộ Trung tâm.
– Hàng năm, Đảng ủy tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, năm 2021 tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị và Kế hoạch 03 của Ban bí thư Trung ương, kế hoạch 18 của Thành ủy và kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Huyện ủy; hàng năm sơ kết việc thực hiện kết hợp biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời thường xuyên phê bình, nhắc nhở, uốn nắn những chi bộ, cá nhân thực hiện chưa tốt, chưa đúng, có sai phạm.
* Thời gian thực hiện: Từ quý IV/2016 và duy trì thường xuyên.
     5. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
– Nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới phương thức lãnh đạo từ cấp Ủy đến các Chi bộ theo hướng phát huy và mở rộng dân chủ, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương và thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của Trung tâm là tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và phục hồi chức năng cho bệnh nhân tâm thần; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Tăng cường công tác nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân cả về vật chất và tinh thần; Mở rộng và đổi mới các hình thức lao động trị liệu, dạy nghề cho bệnh nhân; Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án 1215 của Chính phủ.
– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính các cấp và Chương trình 07/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020.
– Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên. Các chi bộ, các phòng ban thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, thực hiện “ Nói đi đôi với làm”, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong các, tác phong công tác, chống bệnh thành tích, hình thức, thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãnh phí, các biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Xác định đây là nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.
* Thời gian thực hiện: Quý IV/2016 các chi bộ, phòng ban xác định các nội dung đột phá, xây dựng kế hoạch, hàng năm sơ kết báo cáo kết quả lên Đảng ủy – Ban giám đốc.
      III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đảng ủy – Ban giám đốc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trong toàn đơn vị; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch theo từng vị trí công tác. Sơ kết, tổng kết báo cáo cấp ủy cấp trên.
2. Các chi bộ, phòng ban xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các buổi sinh hoạt định kỳ. Tổ chức sơ kết, tổng kết 1 năm, đánh giá kết quả đạt được và gửi báo cáo lên Đảng Ủy Trung tâm.
3. Các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch thi đua theo từng giai đoạn gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Tổng kết thi đua, kịp thời biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích cao đồng thời uốn nắn, giáo dục các trường hợp vi phạm quy chế, quy định của Trung tâm.
4. Bí thư các chi bộ, lãnh đạo các phòng ban có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp kết quả việc thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện quy chế, quy định đặc biệt là quy chế dân chủ, quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của ngành Lao động Thương binh và Xã hội.
Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Đảng ủy Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội đề nghị các Chi bộ, các phòng chức năng và các tổ chức đoàn thể quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả kế hoạch này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo