Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt việc tốt” năm 2018

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN BA VÌ

CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ NUÔI DƯỠNG NGƯỜI TÂM THẦN HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51/KH-CĐ-TTCS&NDNTT

Ba Vì, ngày 25 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến
 “Người tốt việc tốt” năm 2018.

Thực hiện kết luận Hội nghị liên tịch Đảng ủy – Ban giám đốc tháng 10 năm 2017 của Đảng ủy Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội. Ban chấp hành công đoàn Trung tâm xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” năm 2018 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

 • Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và lập thành tích kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.
 • Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu có sức lan tỏa trong toàn đơn vị và toàn ngành.

2. Yêu cầu:

 • Bài viết đảm bảo phản ánh người thật, việc thật, không hư cấu, có tác dụng tuyên truyền, giáo dục, có sức lan tỏa trong toàn đơn vị.
 • Cuộc thi được tổ chức thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ công chức,viên chức và người lao động trong phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

I. NỘI DUNG:

1. Đối tượng: Là cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội (trừ các đồng chí trong Ban giám đốc, Ban tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi).

2. Nội dung bài viết: Đồng chí hãy viết về một gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” là tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu trong hoặc ngoài ngành, có nhiều đóng góp cho ngành Lao động Thương binh và Xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô; có sức lan tỏa, xứng đáng để nêu gương và nhân rộng điển hình.

3. Thời gian:

 • Thời gian viết bài từ ngày 01/11/2017 đến 30/5/2018
 • Thời gian chấm bài từ ngày 01/6 đến ngày 25/6/2018

4. Thể lệ:

 • Bài dự phải có nội dung chưa được đăng tải trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào, không sao chép dưới moị hình thức.
 • Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng việt, hình thức viết tay (hoặc đánh máy vi tính phông chữ Time New Roman trên khổ giấy A4), rõ ràng, sạch đẹp.
 • Bài dự thi ghi rõ ở bìa hoặc trang đầu thông tin cá nhân của tác giả: Họ tên, năm sinh, bộ phận và đơn vị công tác.
 • Khuyến khích các bài viết có hình ảnh minh họa sinh động và chú thích rõ ràng.
 • Nơi nhận bài viết: Các bài viết sau khi hoàn thành nộp về Trưởng các phòng chức năng rà soát lần 1 trước khi nộp BCH công đoàn (Qua đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – Ủy viên BCH Công đoàn).

II. KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT:

1. Khen thưởng:

1.1. Đối với bài viết:

Ban tổ chức sẽ chọn ra 10 bài viết xuất sắc để khen thưởng. Trong đó:

 • 01 giải nhất trị giá 300.000đ
 • 01 giải nhì, trị giá 200.000đ
 • 01 giải ba, trị giá 150.000đ
 • 07 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 100.000đ
1.2. Đối với tập thể/cá nhân điển hình tiến tiến được phát hiện:

BTC sẽ lựa chọn 02 tập thể/cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt tiêu biểu (Trong đơn vị) được phát hiện để khen thưởng. Trong đó:

 • Cá nhân: 200.000đ/cá nhân.
 • Tập thể: 500.000đ/tập thể.

2. Kỷ luật:

Ban tổ chức căn cứ kết quả bài viết đề nghị Hội đồng thi đua xem xét hạ loại đối với các trường hợp sau:

 • Trường hợp không nộp bài dự thi hoặc nộp bài muộn khi chưa được sự đồng ý của Ban tổ chức , sao chép bài của nhau, nhờ người khác viết hoặc copy trên các tài liệu phương tiện thông tin đại chúng, bài viết quá sơ sài.
 • Phòng chức năng nào để từ 02 công đoàn viên và người lao động có bài viết bị hạ loại C trở lên thì xem xét hạ loại lãnh đạo phòng xuống mức B vì trách nhiệm liên đới.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi

Ban tổ chức gồm các đồng chí trong BCH công đoàn Trung tâm, tổ trưởng các tổ công đoàn, có trách nhiệm:

 • Triển khai đầy đủ nội dung kế hoạch tới 100% đoàn viên công đoàn và người lao động sau khi được phê duyệt.
 • Tổng hợp bài dự thi chuyển Ban Giám khảo và báo cáo chất lượng bài dự thi đến Đảng ủy Trung tâm.
 • Làm đề xuất khen thưởng cho các bài viết xuất sắc.
 • Căn cứ chất lượng bài viết, lựa chọn 02 bài xuất sắc nhất gửi về Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội trước ngày 30/6/2018.

2. Thành lập Ban Giám khảo:

Ban Chấp hành Công đoàn mời các đồng chí sau dự thành phần Ban Giám khảo cuộc thi:

 • Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc TT–  Trưởng ban GK.
 • Đồng chí Nguyễn Xuân Thành – ĐUV, Chủ Tịch CĐ, Trưởng phòng TCHC – Thành viên.
 • Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương – UVBCH Công đoàn, Tổ trưởng phòng TCHC – Thành viên kiêm thư ký.

3. Các phòng chuyên môn và các tổ công đoàn:

 • Triển khai, đôn đốc cán bộ viết bài đảm bảo chất lượng và nộp bài đúng thời gian quy định.
 • Lãnh đạo các phòng chịu trách nhiệm rà soát bài lần 1 trước khi nộp lên BCH công đoàn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” năm 2018 của BCH công đoàn Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội. Đề nghị các phòng chuyên môn, các tổ công đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

 • Đảng ủy – Ban giám đốc; (để b/c);
 • BCH Công đoàn;
 • Các phòng chuyên môn
 • Các tổ công đoàn
 • Lưu: CĐ

T/M  ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(Đã ký)

Phạm Quang Thịnh

TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Xuân Thành

Contact Me on Zalo