LÃNH ĐẠO PHÒNG

 • Trưởng phòng: Cử nhân tài chính Nguyễn Xuân Thành

Các tổ chuyên môn:

 • Tổ trưởng Tổ Hồ sơ nghiệp vụ: Cử nhân Quản trị kinh doanh Lê Thị Thanh Huyền
 • Tổ trưởng Tổ Tư vấn và Phát triển cộng đồng: Cử nhân Công tác xã hội Đỗ Thị Oanh
 • Tổ trưởng Tổ Hướng nghiệp – Dạy nghề: Đào Chí Hà

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 1. Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tư vấn, giáo dục, tuyên truyền và các nghiệp vụ khác về công tác xã hội liên quan đến chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần.
 2. Thực hiện các lĩnh vực công việc liên quan đến quản lý hồ sơ nhân thân đối tượng, thủ tục tiếp nhận và bàn giao bệnh nhân.
 3. Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất với các cơ quan chuyên môn về công tác quản lý bệnh nhân. Báo cáo quân số bệnh nhân hàng ngày cho Ban Giám đốc.
 4. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn về mọi mặt trong quá trình thăm hỏi của gia đình với bệnh nhân. Thực hiện các công việc tiếp dân và tư vấn, tiếp thu, giải thích các ý kiến của gia đình bệnh nhân về hoạt động của Trung tâm.
 5. Tiếp cận các địa phương, gia đình có người tâm thần, định hướng và giới thiệu cung cấp dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng người tâm thần cho các cá nhân có nhu cầu.
 6. Chuyên trách xây dựng, tổ chức các công tác tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao trong đơn vị.
 7. Chủ động tiếp cận, đề xuất tổ chức tập huấn, triển khai thực hiện các mô hình, phương pháp tư vấn, giáo dục điều trị tâm lý và nghiệp vụ công tác xã hội mới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
 8. Tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong việc hỗ trợ điều trị tâm lý cho người tâm thần.
 9. Làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền đăng ký tạm trú, khai báo vắng mặt, khai tử, chứng tử… cho bệnh nhân.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Ban Giám đốc Trung tâm giao cho.