LÃNH ĐẠO PHÒNG

Trưởng phòng: Cử nhân Luật Nguyễn Văn Long

Các tổ chuyên môn :

  • Tổ trưởng Tổ Quản lý chế độ và dinh dưỡng: Cử nhân Công tác xã hội Nguyễn Việt Dương
  • Tổ trưởng Tổ Cấp dưỡng: Cử nhân Lã Thị Phượng

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

  1. Tiếp nhận, quản lý, bảo quản lương thực, thực phẩm. Tổ chức phục vụ ăn uống cho bệnh nhân hàng ngày đảm bảo chất lượng, đúng chế độ, tiêu chuẩn, vệ sinh an toàn thực phẩm và đúng thời gian quy định.
  2. Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, hàng ngày về an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn.
  3. Kiểm tra, giám sát và trực tiếp tổ chức vệ sinh nhà ăn, nhà bếp sạch sẽ, sử dụng hiệu quả trang thiết bị, vật dụng nhà bếp.
  4. Thực hiện công khai, minh bạch tài chính, xây dựng thực đơn hàng ngày, thường xuyên thay đổi món ăn, đảm bảo dinh dưỡng cho bệnh nhân.
  5. Phối hợp với các phòng quản lý bệnh nhân, tổ chức phục vụ ăn uống tại chỗ đối với các bệnh nhân khuyết tật không có khả năng tự phục vụ.
  6. Chủ động tham mưu và liên hệ, phối hợp với các cơ quan chức năng tập huấn, hướng dẫn, trang bị kiến thức cho cán bộ thuộc phòng về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
  7. Quản lý trang thiết bị, tài sản được giao theo quy định hiện hành.
  8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.