Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội, tiền thân là Trại nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội trực thuộc Sở LĐTB&XH được thành lập theo Quyết định số 1862/QĐ/TC, ngày 15/5/1984 của UBND Thành phố Hà Nội. Đến tháng 7/1989, Trại nuôi dưỡng người tâm thần được đổi tên thành Khu điều dưỡng tâm thần Hà Nội theo Quyết định số 2718/QĐ-UB về việc thành lập Sở Lao động thương binh và xã hội trên cơ sở sáp nhập Sở Thương binh và xã hội, Sở Lao động và Ban Kinh tế mới.

Ngày 31/12/2014, Khu điều dưỡng tâm thần Hà Nội chính thức đổi tên thành Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội theo Quyết định số 7322/QĐ-UBND, ngày 31/12/2014 của UBND Thành phố Hà Nội. Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh tâm thần theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/7/2022, Trung tâm Chăm sóc và Nuôi dưỡng người tâm thần Hà Nội đổi tên thành Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội theo Quyết định số 2391/QĐ-UBND, ngày 7/7/2022 của UBND Thành phố Hà Nội.

Cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội gồm: Ban Giám đốc và 06 phòng chức năng.

1. Ban Giám đốc: có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

– Đồng chí Nguyễn Đức Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm.

Email: nguyenducphong_soldtbxh@hanoi.gov.vn

– Đồng chí Đào Chí Lăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Trung tâm.

– Đồng chí Nguyễn Thị Vân Khanh – Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Trung tâm.

Email: vankhanh9178@gmail.com

2. Các phòng chức năng:

  • Phòng Hành chính – Tổng hợp
  • Phòng Chế độ dinh dưỡng
  • Phòng Y tế – Phục hồi chức năng
  • Phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng
  • Phòng Chăm sóc khẩn cấp và Dài hạn
  • Phòng Chăm sóc đặc biệt và Dịch vụ tự nguyện

Tổng số công chức, viên chức và lao động hợp đồng là 204 đồng chí, hiện đang tổ chức quản lý, chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho 688 người bệnh tâm thần.