TÀI LIỆU MỚI

Link tải tài liệu:

http://trungtamcsnguoitamthan.hanoi.gov.vn/upimages/files/Tai_lieu/don-de-nghi-tiep-nhan-benh-nhan-tam-than.docx

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN BỆNH NHÂN

Link tải tài liệu:

http://trungtamcsnguoitamthan.hanoi.gov.vn/upimages/files/Tai_lieu/don-de-nghi-tiep-nhan-benh-nhan-tam-than.docx