Phòng Chăm sóc khẩn cấp và Dài hạn

Cơ cấu tổ chức bộ máy:

Lãnh đạo Phòng

  • Trưởng phòng: Cử nhân Công tác xã hội Phạm Thị Bích
  • Phó Trưởng Phòng: Cử nhân Công tác xã hội Nguyễn Thị Hương
  • Phó Trưởng Phòng: Y sĩ – Cử nhân Nguyễn Thị Chi

Các tổ chuyên môn:

  • Tổ điều trị B1: Tổ trưởng – Y sĩ Hoàng Tiến Tùng
  • Tổ điều trị B2: Tổ trưởng – Y sĩ Nguyễn Thị Quỳnh Hương
  • Tổ điều trị B3: Tổ trưởng – Y sĩ Dương Thanh Huyền
  • Tổ điều trị B4: Tổ trưởng – Cử nhân điều dưỡng Lê Thị Huyền
  • Tổ điều trị B5: Tổ trưởng – Y sĩ Bùi Thu Hà

Vị trí, chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, phục hồi chức năng khẩn cấp và dài hạn người tâm thần.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

Tham mưu, giúp việc Giám đốc Trung tâm:

a) Tiếp nhận, chăm sóc, quản lý, phục hồi chức năng đối tượng tâm thần sau khi được Phòng Y tế – Phục hồi chức năng khám sàng lọc, phân loại sức khỏe.

b) Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức cho bệnh nhân tham gia hoạt động lao động trị liệu, phục hồi chức năng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục hồi tâm trí.

c) Trực tiếp tư vấn, trao đổi, thông tin tình hình sức khỏe, tình trạng phục hồi của đối tượng với gia đình được biết để phối hợp hỗ trợ quản lý, chăm sóc.

d) Phối hợp với phòng Y tế – Phục hồi chức năng tổ chức khám định kỳ chuyên khoa và khám sức khỏe thường xuyên sàng lọc và chuyển điều trị đối với các trường hợp bệnh nhân vượt quá khả năng lên chăm sóc, điều trị tại phòng Y tế – Phục hồi chức năng.

đ) Phối hợp với các phòng liên quan đánh giá, nhận xét, sàng lọc các trường hợp bệnh nhân tâm thần xu hướng tăng nặng và trạng thái kích động đề nghị chuyển sang phòng Chăm sóc đặc biệt và dịch vụ tự nguyện để tiếp tục quản lý, chăm sóc, điều trị.

e) Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình chuyên môn. Phối hợp với các phòng chức năng liên quan tổ chức phục vụ đảm bảo đúng chế độ, chính sách cho người bệnh.

f) Chủ động, sáng tạo, tích cực tiếp cận, học tập và triển khai thực hiện các sáng kiến, phương pháp quản lý, chăm sóc, điều trị phục hồi mới đề nghị triển khai áp dụng trong hoạt động chuyên môn của phòng.

g) Tham gia vào quy trình tổ chức thực hiện các hoạt động phục vụ, dịch vụ ngoài cộng đồng theo yêu cầu.

h) Phối hợp với phòng Chế độ dinh dưỡng xây dựng định mức khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng phù hợp với tình trạng sức khỏe đối tượng.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.