PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

General Administrative Office

PHÒNG Y TẾ – PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Department of Health – Rehabilitation

PHÒNG CHĂM SÓC KHẨN CẤP VÀ DÀI HẠN

Urgent and long-term care room