Phòng Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng

Cơ cấu tổ chức bộ máy:

Lãnh đạo phòng

  • Trưởng phòng: Thạc sĩ Chính sách công Nguyễn Xuân Hòa

Các tổ chuyên môn:

  • Tổ Hồ sơ – Nghiệp vụ: Tổ trưởng – Cử nhân Quản trị kinh doanh Trần Thị Hải Sâm
  • Tổ Tư vấn – Phát triển cộng đồng: Tổ trưởng – Cử nhân Công tác xã hội Đỗ Thị Oanh
  • Tổ Hướng nghiệp – Dạy nghề: Tổ trưởng Đào Chí Hà

Vị trí, chức năng:

Tham mưu giúp Giám đốc Trung tâm xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về tư vấn, giáo dục, tuyên truyền, liên kết tổ chức dạy nghề, định hướng nghề cho đối tượng; các nghiệp vụ liên quan lĩnh vực Công tác xã hội: tổ chức quản lý trường hợp, phòng ngừa, can thiệp, trị liệu tâm lý và phát triển tư duy của đối tượng tại Trung tâm và tại cộng đồng. Tổ chức các hoạt động phát triển cộng đồng: tư vấn, định hướng tái hòa nhập cộng đồng; kết nối, hỗ trợ đối tượng tâm thần tiếp cận các chế độ chính sách và dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham mưu, xây dựng kế hoạch, chương trình liên quan đến lĩnh vực Công tác xã hội; tổ chức triển khai áp dụng các phương pháp, kĩ năng, nguyên tắc công tác xã hội nhằm phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp, giáo dục, trị liệu cho đối tượng tâm thần tại Trung tâm và cộng đồng.

b) Triển khai hiệu quả hồ sơ quản lý trường hợp trong công tác tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng cho đối tượng tại Trung tâm và cộng đồng. Phát triển các Mô hình trị liệu nhóm, phục hồi chức năng cho đối tượng thông qua việc tổ chức chương trình hàng năm hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động dạy nghề, hướng nghiệp cho đối tượng.

c) Liên hệ với các cơ sở dạy nghề, Trung tâm cho người khuyết tật để tổ chức, hướng dẫn, định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng phục hồi của từng đối tượng.

d) Thực hiện công tác tư vấn, hỗ trợ thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ chính sách, tiếp nhận, bàn giao đối tượng theo quy định. Triển khai thực hiện khoa học, hiệu quả công tác quản lý hồ sơ đối tượng đảm bảo đúng quy định của pháp luật và nguyên tắc nghề công tác xã hội. Quản lý, cập nhật thông tin đối tượng trên phần mềm cơ sở dữ liệu của Cục Bảo trợ xã hội và phần mềm tác nghiệp tại Trung tâm,

e) Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất với các cơ quan chuyên môn về công tác quản lý bệnh nhân. Báo cáo quân số hàng ngày cho Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan.

f) Thực hiện việc tổ chức thăm gặp cho gia đình và đối tượng. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn trong quá trình thăm gặp. Tiếp dân, tư vấn, tiếp thu, trả lời các ý kiến của gia đình đối tượng về chế độ, chính sách liên quan đến đối tượng.

g) Truyền thông, kết nối hiệu quả các Mô hình dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần tại Trung tâm cho cộng đồng, gia đình có nhu cầu. Thực hiện nhiều hình thức tuyên truyền, quảng bá hoạt động của Trung tâm, sự kiện lớn của Ngành, đất nước. Duy trì hoạt động hiệu quả Ban biên tập và phát triển Trang thông tin điện tử của Trung tâm.

h) Tham mưu, đề xuất các biện pháp triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong việc hỗ trợ điều trị tâm lý cho người tâm thần.

i) Làm việc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền đăng ký tạm trú, tư vấn, hỗ trợ làm giấy báo tử, trích lục khai tử…cho bệnh nhân.

k) Tư vấn và tập huấn cho gia đình đối tượng về phương pháp chăm sóc, trợ giúp đối tượng. Tư vấn, giúp đỡ đối tượng hồi gia, tái hòa nhập cộng đồng; hỗ trợ việc chăm sóc đối tượng tại gia đình và cộng đồng.

l) Thực hiện biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với liên quan đến rối loạn khủng hoảng tâm lý; tư vấn, hướng dẫn, giới thiệu các đối tượng tâm thần thuộc thể nhẹ tới các dịch vụ phù hợp.

m) Phối hợp tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội tại Trung tâm và cộng đồng.

n) Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.