Phòng Chế độ dinh dưỡng

Cơ cấu tổ chức bộ máy:

Lãnh đạo Phòng

  • Trưởng phòng: Cử nhân Công tác xã hội Trần Văn Ánh
  • Phó Trưởng Phòng: Cử nhân Quản trị nhân lực Nguyễn Phi Lin

Các tổ chuyên môn:

  • Tổ trưởng Tổ Quản lý chế độ và dinh dưỡng: Cử nhân Công tác xã hội Nguyễn Việt Dương
  • Tổ trưởng Tổ Cấp dưỡng: Cử nhân Lã Thị Phượng
  • Tổ Tăng gia – Chăn nuôi: Cử nhân Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Vị trí, chức năng:

Tham mưu, giúp Giám đốc Trung tâm về hoạt động dinh dưỡng trong Trung tâm.  Xây dựng, triển khai quy trình chuyên môn về dinh dưỡng. Đề xuất, tiếp nhận, quản lý, bảo quản lương thực, thực phẩm. Tổ chức phục vụ ăn uống cho cán bộ, đối tượng hàng ngày đảm bảo chất lượng, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Xây dựng thực đơn, chế độ dinh dưỡng, định mức dinh dưỡng; điều tiết chế độ dinh dưỡng, đảm bảo chế biến bữa ăn phù hợp với sức khỏe, thể trạng của đối tượng.

b) Phối hợp với Phòng Y tế – Phục hồi chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động khám và phân cấp điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng và bệnh lý cho đối tượng.

c) Quản lý thực phẩm, chế biến, cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý cho đối tượng. Chủ động kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp ăn phục vụ cán bộ và đối tượng.

d) Đầu mối tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm cho đối tượng và người nhà đối tượng tham gia dịch vụ chăm sóc tự nguyện tại đơn vị.

đ) Nghiên ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong điều trị, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe người tâm thần.

e) Tham mưu, đề xuất tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc phòng; liên hệ tập huấn, hướng dẫn, trang bị kiến thức cho cán bộ thuộc phòng về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chế độ dinh dưỡng.

f) Quản lý trang thiết bị, tài sản được giao theo quy định hiện hành. Thực hiện các chế độ bảo dưỡng, vận hành thiết bị chế biến phục vụ hoạt động chuyên môn của phòng đúng quy trình, quy định kỹ thuật, đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp và phòng, chống cháy nổ.

g) Tổ chức hoạt động tăng gia, chăn nuôi cung cấp rau xanh, thực phẩm an toàn cho các bếp ăn, nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ, bệnh nhân.

h) Phối hợp với với các phòng chăm sóc đối tượng trực tiếp kiểm tra thường xuyên, liên tục việc sử dụng tiêu chuẩn chế độ ăn của đối tượng. Chủ động, kịp thời điều chỉnh chế độ đảm bảo phù hợp với từng đối tượng.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Trung tâm giao.